Geografia Wiki
Advertisement
Geografia Wiki

Flaga Polski

Godło Polski

Polska (Rzeczpospolita Polska) kraj w Europie Środkowej pomiędzy szerokością geograficzną północną 49o00' a 54o50' oraz długością geograficzną wschodnią 14o07' a 24o08', sąsiadujący z Niemcami, Czechami, Słowacją, Ukrainą, Białorusią, Litwą i Rosją (obwód kaliningradzki). Stolicą Polski jest Warszawa.

Powierzchnia całkowita Polski wynosi 312685 kilometrów kwadratowych. Dzięki temu zajmuje zaledwie 0,2% całkowitej powierzchni lądów na Ziemi. Pod względem powierzchni Polska zajmuje 9 miejsce w Europie oraz 69 na świecie.

Długość granic wynosi 3511 km, z czego 2071 to granice lądowe. Prawie cała zachodnia granica jest zajęta przez Odrę i Nysę Łużycką, natomiast na wschodzie (150 km) granicy jest oddzielona Bugiem. Południowa granica mieści się w górach Karpaty i Sudety. Od północy oblewa Morze Bałtyckie, dlatego też w przeważającej części granica północna jest granicą morską. Morskie wody wewnętrzne obejmują między innymi Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński, Zalew Wiślany oraz część Zatoki Gdańskiej. Do Polski przypada 12 mil morskich od mili morskiej. Polska, jako państwo nadmorskie, posiada ponadto morską strefę ekonomiczną. W jej obrębie wszystkie kraje mają prawo do swobodnej żeglugi, ale tylko nasz kraj może w niej wydobywać bogactwa naturalne. Pewien mały obszar (przy wyspie Bornholm) jest sporny z Danią.

Geografia

Polska w Europie

Polska jest położona w centrum Europy w dorzeczu dwóch rzek - Wisły i Odry. Kraj ten graniczy na zachodzie z Niemcami, na południu z Czechami i Słowacją, na wschodzie z Ukrainą i Białorusią, a na północy z Rosją (obwód kaliningradzki) i Litwą. Polska jest podzielona na 16 województw (zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, podlaskie, mazowieckie, świętokrzyskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, lubuskie i podkarpackie. Jest to państwo równinne. Ważnymi obiektami są góry (Sudety i Karpaty) oraz Morze Bałtyckie. Aż 97% powierzchni jest położona poniżej 500 m n.p.m. Największymi rzekami są Wisła (1047 km) i Odra (854 km, z czego 742 w Polsce). Środek Europy znajduje się w naszym kraju w miejscowości Łęczyca (na wschodzie).

75% Polski znajduje się w strefie terenów nizinnych. Z tego powodu średnia wysokość państwa wynosi tylko 173 m n.p.m. Niziny występują na północy i w centrum, natomiast na południu leżą wyżyny oraz góry. Jedyna depresja w Polsce znajduje się na Żuławach Wiślanych. Najwyższym szczytem w Polsce są Rysy w Tatrach.

Skały

Polska odznacza się zróżnicowaną budową geologiczną. Na obszarze Polski znajdują się skały różnego wieku i genezy. Najstarsze pochodzą z prekambru, a najmłodsze z czwartorzędu (plejstocenu i holocenu). Skały prekambryjskie występują na powierzchni w Górach Sowich. Są to gnejsy, zaliczane do skał metamorficznych. Na południu znajdują się skały paleozoiczne. W Sudetach i Tatrach powszechne są bazalty, granity, porfiry i gnejsy. Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej można odnaleźć wapienie, a w Górach Świętokrzyskich - piaskowce kwarcytowe. Na wyżynach, a także w Tatrach i Sudetach pospolite są skały mezozoiczne. Należą do nich wapienie, piaskowce, dolomity i margle. Większość Karpat jest zbudowana z skał paleogenicznych. Do tych skał zaliczamy łupki ilaste, margle, zlepieńce oraz piaskowce. Ułożone naprzemianlegle tworzą flisz karpacki.

3/4 powierzchni Polski zajmują skały pozostawione przez lądolód plejstoceński. Należą do nich glina morenowa, żwir oraz piasek. Największą powierzchnię zajmuje glina morenowa, tworząca rozległe płaty na nizinach, pojezierzach oraz pobrzeżach. Dna dolin rzek oraz pradoliny są zbudowane z skał holoceńskich. Są to głównie iły, piaski oraz żwiry. Skałą holoceńską jest też torf, którego największe zasoby mieszczą się na Pobrzeżu Gdańskim, pojezierzach oraz w podmokłych dnach dolin i pradolin.

Najdalej wysunięte miejsca w Polsce

Mapa Polski

 • Jastrzębia Góra 54°50' szer. geogr. pn na północy,
 • Zakole Bugu 24°08' dł. geogr. wsch. na wschodzie,
 • Szczyt Opołonek 49°00' szer. geogr. pn na południu,
 • Zakole Odry 14°07' dł. geogr. wsch. na zachodzie.

Ukształtowanie powierzchni

Polska jest głównie krajem nizinnym. Średnia wysokość terenu wynosi 173 m n.p.m. Rzeźba Polski południowej jest górska i wyżynna, a środkowa i północna - nizinna. Rzeźbę części południowej w znacznej mierze ukształtowały ruchy górotwórcze. A środkową i północną działalność lądolodu i wód polodowcowych. Wysokość bezwzględna Polski maleje w kierunku północno-zachodnim. W tym właśnie kierunku płynie większość polskich rzek.

Pas nizin

Paz nizin dzieli się na trzy równoleżnikowe części: pas pobrzeży, pas pojezierzy oraz pas Nizin Środkowopolskich. W pasie pobrzeży wyróżnia się pobrzeża: Szczecińskie, Koszalińskie oraz Gdańskie. Rzeźba ich terenu ma charakter równinny. Depresja mieści się na Żuławach Wiślanach. Najniższy punkt w Polsce (1,8 m p.p.m.) mieści się w Raczkach Elbląskich. W pasie pojezierzy wyróżnia się pojezierza: Wielkopolskie, Pomorskie i Mazurskie. Pojezierza charakteryzuje pagórkowaty krajobraz z licznymi jeziorami polodowcowymi. Wysokość bezwzględna w kilku miejscach przekracza 300 m n.p.m. W pasie Nizin Środkowopolskich wyróżnia się niziny: Wielkopolską, Śląską, Mazowiecką, Podlaską oraz Polesie Lubelskie. W krajobrazie tych terenów dominują pagórkowate wysoczyzny i równiny, oddzielone szerokimi dolinami rzek.

Pas wyżyn

W pasie wyżyn znajdują się: Wyżyna Śląsko-Krakowska, Wyżyna Małopolska i Wyżyna Lubelska z Roztoczem. Wysokość przekracza na tych terenach 500 m n.p.m. Najwyższe zniesienie mieści to Łysica (612 m n.p.m.) leżąca w Górach Świętokrzyskich. Rzeźba powierzchni wyżyn zależy od ich budowy geologicznej. Na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej występują liczne skałki wapienne o różnorodnych kształtach. Natomiast charakterystycznym elementem krajobrazu Wyżyny Lubelskiej są wąwozy lessowe.

Pas kotlin

Pas Kotlin Podkarpackich jest obniżeniem, w którego skład wchodzą Kotlina Oświęcimska oraz Kotlina Sandomierska. Od północy graniczą one z wyżynami, a od południa z Pogórzem Karpackim. Obie kotliny łączy wąskie obniżenie, nazywane Bramą Krakowską. W pasie wysokość bezwzględna waha się od 140 do 250 m n.p.m.

Pas gór

Do pasa gór zalicza się Sudety oraz Karpaty. W Tatrach mieści się najwyższy szczyt polskiej części Karpat - Rysy (2499 m n.p.m.) Leży ona na granicy polsko-słowackiej i jest zarazem największym szczytem Polski. Najwyższym wzniesieniem Sudetów jest góra Śnieżka (1602 m n.p.m.), która leży na granicy polsko-czeskiej.

Główne miasta

Warszawa

Pełna lista na stronie Lista miast w Polsce.

Podział administracyjny

Dawny prezydent Polski Bronisław Komorowski

Dawny premier Polski Donald Tusk

W Polsce obowiązuje trójstopniowy podział administracyjny. Na terytorium kraju mieści się 16 województw, które dzielą się na 379 powiatów. Wśród nich jest 314 powiatów ziemskich oraz 65 powiatów grodzkich. Powiaty dzielą się na gminy. W Polsce istnieje 2479 gmin. Pierwsze jednostki administracyjne wyłoniono już w średniowieczu. W 1918 roku wprowadzono trójstopniowy podział administracyjny. Wzorowano się na nim do wybuchu II wojny światowej. W 1975 roku zlikwidowano powiaty, a liczbę województw zwiększono do 49. Taki podział obowiązywał do końca 1998 roku.

Województwa:

Demografia

Ludność

do napisania

Oświata

była minister edukacji Katarzyna Hall

Reformy przeprowadzone 1 września 1999 roku przez partię AWS pogorszyły sytuację w szkołach. Po reformie uczeń miał 6-klasową podstawówkę, 3-letnie gimnazjum oraz do wyboru 3-letnie liceum, 3-letnią zawodówkę oraz 4-letnie technikum. Poważnymi problemami w oświacie są: poziom nauczania nauczycielu (jedno z najgorszych w krajach UE), złe wyniki z matur oraz tzw. fala w gimnazjum, czyli nękanie uczniów. Obecnie do podstawówki idą siedmiolatkowie lub po zgodzie rodzica sześciolatka, jednakże od 1 września 2012 roku do pierwszej klasy obowiązkowo idą sześciolatkowie.

W przypadku przedszkoli od 1 września 2011 roku wszystkie pięciolatki muszą obowiązkowo chodzić do szkół. Z 372 tys. pięciolatków, 71 tys. idzie do przedszkola po raz pierwszy.

Ministrem edukacji narodowej jest Krystyna Szumilas.

Od września 2011 roku nauczyciel stażysta zarabia 2168 złotych brutto. Jest to podwyżka od poprzedniego roku o 143 złote. Nauczyciel dyplomowany od września dostanie 4817 zł. W porównaniu z tegorocznym wynagrodzenie, nauczyciel kontaktowy dostanie o 147 zł. więcej, dyplomowany o 196 zł., a kontraktowy o 147 zł. Nauczyciele w 2011 roku byli jedyną grupą zawodową w strefie budżetowej, która otrzymała podwyżki płac. Objęły one ponad 600 tys. pedagogów. Średnio wynagrodzenie wzrosło o 7%. Pomimo podwyżek płac ZNP pragnie więcej.

Od września 2011 roku liczba 6-latków w szkołach była zróżnicowana na terenie Polski. W Gdyni było to 57,2%, w Sopocie 45,2%, w Zielonej Górze 41,5%, Warszawie 38,8%, Poznaniu 34,4%, Bydgoszczy 19,3%, Toruniu 15,9%, Koszalinie 14%.

Gospodarka

Stopa bezrobocia w Polsce (styczeń 2011).

Polska gospodarka jest obecnie szybko rozwijającą się gospodarką. Największy wzrost panował w latach 1993-1997. Później poziom ten spadł i był związany z niechceniem obywateli do prywatyzacji a także nadużywaniem władzy przez WSZYSTKICH POLITYKÓW. Gospodarka Polski jako jedyna rozwijała się podczas kryzysu gospodarczego w latach 2008-2011 (w 2009 roku byliśmy jedynym krajem, który miał dodatni wzrost PKB, w 2010 obok nas dodatni wzrost miała tylko Słowacja). Pomimo tego aż do 2009 roku Polacy byli postrzegani obok Rumunów i Bułgarów za najuboższy kraj w Europie. W ciągu trzech lat udało nam się prześcignąć Litwinów i Węgrów. Wzrost gospodarczy w drugiej połowie 2011 roku wyniósł 4,3% (eksperci szacowali go na 4,1-4,2%).

Polskie znane marki

Od kilku lat Polska jest znana z wielu słynnych mark towarów, które skutecznie konkurują na całym świecie, są znane lub mają monopol na towar. Dzięki temu w 2010 roku eksport wart był 115 mld euro (wzrost o blisko 20%). Do towarowych szlagierów należą:

 • usługi turystyki medycznej (ponad 300 tys. turystów z zagranicy przyjechało do Polski zostawiając, na osobę, 4,5 tys. złotych) z czego głównie zakłady poprawiające urodę oraz zakłady stomatologiczne,
 • telewizory LCD i plazm (roczna produkcja ok. kilkudziesięciu tysięcy o wartości 5 mld euro, co ciekawe pierwsze telewizory 3D firmy LG powstały w Polsce).
 • sprzęt AGD (rocznie produkuje się u Polsce 5,5 mln pralek i suszarek, 4 mln kuchenek, 2,8 mln zmywarek, 2,5 mln lodówek i zamrażarek; łączna wartość 2,5 mld euro).
 • kosmetyki (znane marki: Ziaja, Dr Irena Eris, Lirene, Dax, łączna wartość kosmetyków na eksport 1,5 mld euro).
 • krówki z Milanówka (w 2011 roku były one przebojem na targowiskach w Afganistanie).
 • chleby, ciasta i ciastka (wartość eksportu 2 mld zł).
 • dokumenty, karty i paszporty (głównie odbiorcy Armenia (300 tys. dokumentów), Litwa (monopol na biometryczne dowody osobiste), Bangladesz (większość paszportów i wiz).
 • ubrania (znane marki Reserved, Atlantic i Big Star, większość importowanych przez Europę Środkową i Wschodnią ubrań pochodzi z Polski).
 • gry komputerowe (Wiedźmin i Sniper: Ghost Warrior).
 • wódka (głównie Żubrówka, Wyborowa i Sobieski, eksport do Stanów Zjednoczonych, Niemiec oraz Japonii).
 • jachty (wartość eksportu 150 mln euro).
 • biżuterię (eksport do Hongkongu, bogatszych państw arabskich i Australii oraz coraz bardziej do Ukrainy i Rosji).
 • meble (wartość eksportu 5 mld euro, 4 miejsce na świecie, eksport na cały świat).
 • obuwie (w 2010 roku wyprodukowano 36 mln par butów, znane marki w Europie Rossi, CCC, Wojas, Gucio i Bartek).

Bogactwa naturalne

Polska posiada ogromną ilość surowców, występujących nierównomiernie. Złoża węgla kamiennego powstały w karbonie. W permie powstała sól kamienna występująca na Kujawach oraz rudy miedzi na Nizinie Śląskiej. Złoża cynku i ołowiu powstały w triasie. W okresie paleogenu pojawiły się złoża węgla brunatnego w okolicach Bełchatowa, a także złoża siarki w Kotlinie Sandomierskiej.

Części surowców (na przykład soli z Wieliczki lub rud żelaza) nie wydobywa się już ze względu na koszta. W okolicach Suwałk, leżące tam złoża żelaza leżą za głęboko, a na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej ruda ma zbyt mało żelaza. Niedawno porzucono wydobycie węgla kamiennego w Wałbrzychu oraz ograniczono wydobycie rud cynku i ołowiu. Obecnie największe znaczenie dla gospodarki ma wydobycie złóż surowców energetycznych - węgla kamiennego i brunatnego, gazu ziemnego, rud miedzi i srebra oraz surowców skalnych i soli kamiennej.

Złoża gazu łupkowego

Polska posiada olbrzymie złoża gazu łupkowego, które za kilka lat zostaną wydobywane. Największe złoża gazu mieszczą się prawdopodobnie w Kutnie. Zasoby szacuje się na 5,3 biliona metrów sześciennych (o wiele mniej zakładano wcześniej). Złoża kryją się na pasie od Bydgoszczy do Lublina. Gaz łupkowy oraz gaz ziemny z Kutna będą wydobywane od 2014 roku. Złoża zaspokoiły by nasz kraj na około 300 lat. Pierwsze wydobycie gazu łupkowego nastąpiło 9 września. Do 16 września dokonano 10 odwiertów, które potwierdziły, iż Polska posiada złoża gazu łupkowego w ogromnych ilościach. Do tej pory Ministerstwo Środowiska wydało 103 koncesje poszukiwawcze. Do 2035 roku ma być importowany gaz z Rosji.

Przemysł

W Polsce przemysł najlepiej rozwinął się na południu kraju, gdzie występują liczne złoża naturalne, a najsłabiej na wschodzie i północy. Ośrodki przemysłowe koncentrują się blisko siebie, tworząc okręgi. Energię pozyskujemy głównie z wydobycia węgla kamiennego oraz brunatnego. Jednakże brak prywatyzacji kopalń oraz przestarzała technologia powodują, iż wydobycia węgla jest mało opłacalne. Kraj pozyskuje tylko 5% energii z źródeł odnawialnych (1% z siły wiatru, 1% z promieniowania słonecznego i 3% z energii wód). Od 1996 roku w Polsce wykorzystuje się gorące źródła geotermalne. Pozyskiwane są one w Pyrzycach niedaleko Szczecina. Dodatkowo bada się złoża w okolicach Torunia. Wydobycie ropy naftowej jest niewielkie. Surowiec ten importujemy od Rosji. W Polsce w bardzo dobrym stanie znajdują się przemysł spożywczy, elektromaszynowy, samochodowy, włókienniczy oraz elektryczny. Od 1989 roku rosną dochody z przemysłu dzięki prywatyzacji, napływowi kapitału zagranicznego oraz zamykaniu nierenomowanych sektorów. W 2010 roku wyprodukowano w Polsce 900 tys. samochodów.

Rolnictwo

Polskie rolnictwo jest średnio rozwinięte. Najlepiej rozwinęło się w Nizinach Środkowopolskich oraz w Kotlinach Podkarpackich. Roczna suma opadów w Polsce jest wystarczająca dla upraw. Jednakże problemem staje się rozkład opadów w ciągu roku. W okresie wzrostu roślin zdarzają się susze, a w okresie żniw obfite deszcze. Długość okresu wegetacyjnego w Polsce waha się od 190 dni w okolicach Suwałk do 220 dni na Śląsku. W kraju przeważają gleby średniej i słabej jakości (płowe i bielicowe). W niektórych miejscach można trafić na żyzne gleby brunatne. Mało jest czarnoziemów, mad oraz rędzin.

W polskim rolnictwie tylko 0,02% pól przypada dla Skarbu Państwa. Prywatyzacja pól rozpoczęła się na początku lat 90. po likwidacji państwowych gospodarstw rolnych (PGR-y). Grunty przeszły w ręce Skarbu Państwa, a z stąd do prywatnych rolników. Większość gospodarstw w Polsce zajmuje mniej niż 5 hektarów powierzchni. Najwięcej małych gospodarstw można znaleźć na południu Polski. Te o średniej powierzchni 15 hektarów znajdują się w północnej i zachodniej części kraju. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi około 9 hektarów.

Do poważnych wad polskiego rolnictwa zalicza się rozdrobnienie gruntów (brak specjalizacji w jednym zakresie), zbyt duża liczba osób pracujących w rolnictwie oraz słabe dokształcenie rolników. Jednakże polskie rolnictwo dzięki dotacjom unijnym oraz programowi mechanizacji coraz bardziej skutecznie konkuruje na rynkach europejskich.

W Polsce uprawia się:

 • zboża (73%)
 • rośliny przemysłowe (8,5%)
 • rośliny pastewne (7,8%)
 • warzywa (6,3 % ; 3/4 tego to uprawa ziemniaków)
 • inne rośliny (4,4%)

Rybołówstwo

Polskie rybołówstwo przeżywa obecnie kryzys. Ograniczenia od Unii Europejskiej, obniżenie wydajności rzek oraz wycofanie z użycia starych urządzeń ograniczyło połowy.

Transport

Udziały rynku przewozów pasażerskich wg liczby przewiezionych pasażerów

Kolej

Długość linii kolejowych liczy około 23 tys. kilometrów. Najdłuższa linia kolejowa ciągnie się od Szczecina do Przemyśla i liczy ponad 1 000 kilometrów. Obecnie kolej przeżywa kryzys finansowy. Jest on związany z fatalnym stanem torów, które ograniczają prędkość pociągów do 40 km/h, mała ilość taboru kolejowego, brak prywatyzacji kolei (jedyne próby zakończone sukcesem przeprowadzono w kujawsko-pomorskim), złe zarządzenia koleją oraz monopol PKP zniechęcają obywateli do podróży.

Obecnie PKP planuje po strajkach wprowadzić podwyżki płac. Z 280 złotych, o które walczyli kolejarze, w sierpniu 2011 roku otrzymali 120 złotych. W lipcu 2012 mają otrzymać 130, a w styczniu 2013 30 złotych.

W najbliższym czasie PKP planuje zlikwidować 450 dworców kolejowych (większość na terenie wsi). Mają one być zastąpione mini przystankami typu grzybek.

Drogi

Stan realizacji sieci autostrad i dróg ekspresowych

Gęstość dróg w Polsce nie odbiega od standardów europejskich. Jednakże stan dróg jest katastrofalny. Polskie drogi cechują liczne koleiny oraz dziury oraz brak zabezpieczeń. Do 2015 roku ma zostać wyremontowanych 13 000 km dróg.

Liczba autostrad jest bardzo mała (873,27 km), jednakże dzięki ekipie Donalda Tuska buduje się 729 km dodatkowych (docelowo A2 ma być od granicy do Warszawy, A4 ukończone oraz A1 od Gdańska do Łodzi). Budowa tych 500 km zostanie ukończona w 2013 roku (pomijając odcinek z Nowych Marz do toruńskich Czerniewic, który zostanie otwarty w 2012 roku). Problemami z budową autostrad są liczne afery finansowe oraz samowola firm, które budują. Z autostrad A1, A2, A3 i A4, A3 wycofano z budowy, a pozostałe są w bardzo wolnym tempie budowane. Tuż przed wojną planowano wybudować 2400 km autostrad, w 1946 roku ponad 3300 km, a w 2009 2000 km.

Na autostradach dużą trudnością jest niska ilość tirów. Ze względu na wysokie opłaty A4 ruch tirów spadł o 40%, A2 o 45%, a od A1 70%.

Płace

Minimalna płaca w Polsce wynosi 1500 złotych brutto. Stawka ta będzie obowiązywać od 2012 roku. Jest to wzrost o 114 złotych. Przeciętne wynagrodzenie w maju 2012 roku wynosiło 3617,98 zł. (wzrost o 3,8% od 2011 roku, spadek z kwietnia o 2,7%).

Inflacja

Inflacja w Polsce wynosi 4,3% (wzrost o 0,2 punktów procentowych w sierpniu). Inflacja bazowa wyniosła 2,4%.

Ubóstwo

W 2010 roku poniżej ustawowej granicy ubóstwa (477 zł. na osobę pracującą) żyło 7,3% osób. Jest to spadek o jeden punkt procentowy z roku 2009. Najwięcej ludzi ubogich pochodzi z rodzin wielodzietnych lub te osoby są niepełnosprawne. Problem częściej pojawia się na wsi niż w miastach.

Rozwój firm

Polska dzięki niskim płacom, dogodnemu położeniu oraz stabilności gospodarczej szybko się rozwija, a wielu inwestorów zakłada firmy. Obecnie jednak ten proces został zahamowany przez biurokrację (prowadzenie i zakładanie firm jest łatwiejsze w tak egzotycznych krajach jak Rwanda, Botswana, St. Lucia, Panama lub Tonga). O ile uzyskiwanie kredytów jest jedne z najłatwiejszych procesów na świecie, a ochrona inwestorów jest dobrze zorganizowana, to płacenie podatków lub uzyskiwanie dokumentów o pozwolenie na budowę są bardzo zawiłe. Obecnie uzyskanie pozwolenia na budowę trwa ponad 830 dni (przy czym kilka lat temu wynosiło to ponad 1000 dni).

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska w Polsce od 1989 roku robi ogromne postępy. Polska chwalona jest za bardzo szybkie oczyszczanie wód oraz zalesiania terenów. Jednakże Polska jest ganiana za używanie węgla kamiennego i brunatnego w celu uzyskania energii.

Zasoby wodne

Polska należy do najuboższych w zasoby wodne krajów Europy. Zasoby wodne przypadają na jedną osobę w okresie roku do 1 700 metrów sześciennych. W samej Szwecji przeciętny mieszkaniec ma sześć razy więcej metrów sześciennych wody. Do głównych przyczyn tego problemu są nękające co jakiś czas suche lata, zanieczyszczenie wód oraz marnowane przez mieszkańców wody. 50% wód w Polsce jest w bardzo dużym stopniu zanieczyszczonych. Oczyszczanie wód nastąpiło gwałtownie po wejściu Polski do Unii Europejskiej (udało się pozyskać fundusze unijne, a państwo musiało się zobowiązać do nowych przepisów). Oczyszczane są małe rzeki w gminach oraz jeziora. Większe rzeki (Wisła, Odra, Bug, Narew, Warta) są w złym stanie, jednakże sytuacja w Polsce nie jest taka katastrofalna jak w dłuższych rzekach Francji i Niemiec (Loary, Sekwany, Renu, Łaby).

Utylizacja śmieci

Od 2007 roku dynamicznie rozpoczęto walkę z dzikimi wysypiskami śmieci. Dzięki budowie segregowani i spalarni śmieci udało się w pewnym stopniu ograniczyć wysypiska. Dużym problemem są sami mieszkańcy, który beztrosko wyrzucają śmieci (głównie plastikowe butelki i reklamówki oraz materiały budowlane). Postęp nastąpił dzięki funduszom unijnym na lata 2007-2013.

Parki Narodowe w Polsce

Park narodowyRok utworzeniaPow. ogólna (ha)
Babiogórski Park Narodowy19543.392
Białowieski Park Narodowy194710.502
Biebrzański Park Narodowy199359.223
Bieszczadzki Park Narodowy197329.202
Park Narodowy Bory Tucholskie19964.798
Drawieński Park Narodowy199011.342
Gorczański Park Narodowy19817.030
Park Narodowy Gór Stołowych19936.340
Kampinoski Park Narodowy195938.544
Karkonoski Park Narodowy19595.575
Magurski Park Narodowy199519.962
Narwiański Park Narodowy19967.350
Ojcowski Park Narodowy19562.146
Pieniński Park Narodowy19542.346
Poleski Park Narodowy19909.762
Roztoczański Park Narodowy19748.482
Słowiński Park Narodowy196718.619
Świętokrzyski Park Narodowy19507.632
Tatrzański Park Narodowy195421.164
Park Narodowy Ujście Warty20017.956
Wielkopolski Park Narodowy19577.584
Wigierski Park Narodowy198915.085
Woliński Park Narodowy196010.937


Mapa

Wczytywanie mapy…

Ciekawostki

 • Aż 66% Polaków w wielu 18-25 lat szuka zatrudnienia w administracji. Dodatkowo wsparcie rządu powoduje, iż biurokracja rośnie. Do innych zawodów popularnych u młodych są: praca jako ekonomista (40%), nauczyciel (31%), w marketingu (28%), w księgowości (24%), w rozrywce i w mediach (21%), w służbach mundurowych (15%) oraz w branży internetowej (5%).
 • W Polsce co trzecia kobieta jest właścicielką przedsiębiorstwa.
 • W Polsce coraz bardziej spada liczba osób korzystających z OC. Średnie OC w Polsce wynosi od 500 do 700 złotych.
 • W 2011 roku zaobserwowano 1603400 wyładowań atmosferycznych podczas lata 2011.
 • Od sierpnia 2011 roku Sejm wprowadził ustawę zakładającą możliwość wprowadzenia stanu wojennego, wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej w razie zagrożenia w cyberprzestrzeni.
 • Państwo te ma brak praw związanych z rejestracją samochodów z kierownicą po prawej stronie w myśl państw lewostronnych.
 • Około 3 mln. Polaków korzysta z telewizji analogowej.


Europa.png
Państwa Europy

AlbaniaAndoraAustriaBelgiaBiałoruśBośnia i HercegowinaBułgariaChorwacjaCzarnogóraCzechyDaniaEstoniaFinlandiaFrancjaGrecjaHiszpaniaHolandiaIrlandiaIslandiaKazachstanLiechtensteinLitwaLuksemburgŁotwaMacedoniaMaltaMołdawiaMonakoNiemcyNorwegiaPolskaPortugaliaRosjaRumuniaSan MarinoSerbiaSłowacjaSłoweniaSzwajcariaSzwecjaTurcjaUkrainaWatykanWęgryWielka BrytaniaWłochy

Advertisement